Se sidan i fullversion.

Hantera tankesabotörerna - steg sju

nyhetsverket.se - 5 nov 2010 av i livsstil, kultur, personligt

Emma Pihl om tankar som riskerar att begränsa våra liv.

3 Pusha

 1. Profilbild

  Av isildur1 den 5 november 2010 Rapportera

  De fyra avtalen kan sammanfattas enligt följande:

  (1) Var oklanderlig, felfri med dina ord Den stora omfattningen av detta begrepp är att undvika att synda mot dig själv med vad du tycker. Syndar mot sig själv tar sig många former: såsom, sätta dig ner, skvallra, eller sätta någon annan ner eftersom du inte håller med om vad de tycker. Handlingar och ord måste vara konsekventa som en del av att vara felfri med dig själv. Den andra sidan av myntet är den rökiga spegel konceptet. Ruiz rapporten anförs att våra föreställningar om andra är bara reflektioner av oss själva. Därför att lägga ner en eller projektets negativa ord eller energi till en annan person, är att piska ut på den andra personen på grund av vår egen osäkerhet.

  (2) Ta ingeting personligt. Det finns en väldig massa negativ energi där ute och en del av det är riktat mot oss av andra människor. Om du tar det personligt och ta på gift i någon annans ord, blir det en mycket negativ avtal du har med dig själv. Vad folk tänker om dig, eller säger om dig, egentligen handlar om dem. Att inte ta det personligt kan du vara i relation med någon och inte får fastna i sina grejer. Detta avtal kan också avser saker som vi tar personligen att få oss att gå in upprörd.

  (3) Gör inte antaganden. Vad vi tror att vi förstår vad någon säger, hur någon tittar på oss, vad någon menar med vad de gör, osv, kan ofta inte överensstämmer med verkligheten alls, och oftare än inte leda oss att tro illa om oss själva eller andra, och förstärka inte är oklanderlig med våra ord.

  (4) alltid gör ditt bästa. Din "bästa" är en variabel sak från stund till stund. "När du gör ditt bästa, ger du inte domaren möjlighet att hitta dig skyldig eller skylla dig." Du kan alltid säga: "Jag gjorde mitt bästa." Det finns inga beklagar. Den andra viktiga för att göra ditt bästa handlar om att vara i aktion. "Action handlar om att leva fullt ut. Agera är det sätt som vi förnekar livet. Passivitet sitter framför TV varje dag under flera år eftersom du är rädd för att leva och ta risken att uttrycka vad du är. Att uttrycka vad du vidtar åtgärder. Du kan ha många bra idéer i huvudet, men det som gör skillnaden är åtgärden. Utan åtgärd på en idé, kommer det inte finnas någon manifestation, inga resultat och ingen belöning. "

  Jag kunde verkligen avser spegeln analogi och begreppet denna uppfattning är det sätt som folk ser ljus (sanning & Spirit) med egna rökig spegel.

  Det första avtalet var troligen den mest kraftfulla för mig. Jag aldrig tänkt på hur mycket effekt (energi) att orden har. Historien om den lilla flickan som slutade sjunga var särskilt rörande. Jag minns många på det rättsliga området och makt deras ord hade på barnens liv. Med ett pompöst, förklaring av missbruk av makt, jag såg så många barn längre missbrukas av domare. Domare som var cloaked så vare sig lättja eller narcissistisk makt och främja ett skadat kompis system, kan de inte se sanningen eller skydda de oskyldiga som saknar representation. Dessutom visste de finns sällan något straff eftersom få människor har råd med ett överklagande. Jag funderade över hur många ovänliga ord hade drastiskt förändrat mitt liv. Jag reflekterade också över hur en "Jag älskar dig mamma", och en kram från din flickor kan göra även det värsta året värt att leva.

  "Att vara oklanderlig med ditt ord är korrekt användning av energi, det innebär att använda din energi i riktning mot kärlek och sanning för dig själv." Jag vill också tillägga "för dig själv... och andra." Detta är en kraftfull idé om att använda fri vilja att göra rätt val som leder en närmare Gud. Detta är en av de viktigaste lokalerna i NDERF s tal vid konferensen IANDS när man talar om själsfränder och relationer.

  Det andra avtalet är mycket nära buddhismen begreppet icke-bilaga. Ta ingenting personligt. (Jag är fortfarande kämpar med detta begrepp, så alla Buddhister som kan kommentera mina uppfattningarna om icke-bilaga skulle vara till stor hjälp) Jag gillar tanken att det inte kan bli rädd om du inte tar något som någon säger så personlig.

  Men jag gillar att ta personally love. Från mitt perspektiv, För att leva måste man känna. Utan att känna känslor, skulle du inte kunna känna och förstå kärlek. Jag tror kanske Ruiz behövs för att understryka att han talade om negativa känslor. Även om detta är bra råd för de flesta människor, ju mer du förstår, desto mer kan du förfina konceptet. Jag tror att motgångar och negativa känslor kan åstadkomma några av de mest kraftfulla reformationerna och social förändring. Många gånger händer förändring, eftersom de känslor ge motivationen bakom rörelsen. Det är inte nödvändigtvis en dålig sak att vara arg eller använda energi på ett konstruktivt sätt. Jag tror att många gånger läran om icke-fästet eller inte ta saker personligt har leder till passivismen. Passivismen eller övertygelser som leder till passivismen, enligt min mening, kan vara en annan form av onda eftersom människor tenderar att bortse från problemen i samhället och sina egna liv - snarare än att försöka förändra dem.

  Gör inga antaganden. Det är här boken börjar bli lite motsägelsefullt. Jag tycker att begreppet inte göra antaganden i strid med konceptet på där han talar om att uppmärksamma någon agerande som inte matchar deras ord. Även om jag instämmer i att det är nyttigt att inte ta någons lögner personligen, jag tycker också att det finns några personer som du inte kan klargöra ligger med. De kanske inte ens inser att de lever i en värld baserad på lögner. Många gånger tror jag att våra förutfattade meningar (antaganden) kan vara en beteendevetenskaplig stenografi som håller oss säkra. Jag missade skillnaden mellan en intuitiv känsla och ett antagande. Båda kan visa sig vara fel - men i början, jag tror inte att du ska ignorera dem. Det vore mer av en skillnad att säga att ett missförstånd är en av de gråa nyanser. Om verkligheten är fel, då det centrala antagandet måste ändras. Allmänhet, till en bra enkel regel komma ihåg och följa är att inte göra antaganden. Men ibland är det inte bara nödvändigt, men det är en viktig process genom vilken vi snabbt kan bedöma vår omvärld.

  Gör du bäst på allt. Jag hyllar den 4: e avtalet i stort sett allt jag gör, och helhjärtat bakom detta begrepp. Detta var ett underbart kapitel till sista stycket. Det är dumt för en person att inte vara oroliga för framtiden. Det kallas mål-planering. Medan leva i nuet är verkligt levande, skulle jag tro att man skulle blicka framåt för att uppnå vissa ideal. Till exempel kan man välja att investera i aktier för ekonomisk trygghet på ålderdomen.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  på engelska översatt orginal

  The Four Agreements can be summed up as follows:

  (1) Be Impeccable With Your Word. The broad scope of this concept is to avoid sin against yourself by what you think. Sinning against the self takes many forms: such as, putting yourself down, gossiping, or putting anybody else down because you don't agree with what they think. Actions and words need to be consistent as part of being impeccable with yourself. The other side of the coin is the smoky mirror concept. Ruiz makes the point that our perceptions of others are merely reflections of ourselves. Therefore, to put another down or project negative words or energy towards another person, is to lash out at the other person because of our own insecurities.

  (2) Don't Take Anything Personally. There is an awful lot of negative energy out there and some of it is directed at us by other people. If you take it personally and take on the poison of another's words, it becomes a very negative agreement you have with yourself. What anybody thinks about you, or says about you, is really about them. Not taking it personally allows you to be in relationship with anyone and not get trapped in their stuff. This agreement can also pertain to things that we take personally that cause us to go into upset.

  (3) Don't Make Assumptions. What we think we understand about what someone says, how someone looks at us, what someone means by what they do, etc, may often not reflect reality at all, and more often than not lead us to think badly of ourselves or of others, and reinforce not being impeccable with our word.

  (4) Always Do Your Best. Your "best" is a variable thing from moment to moment. "When you do your best, you don't give the Judge the opportunity to find you guilty or to blame you.” You can always say, “I did my best." There are no regrets. (p.80) The other key to doing your best revolves about being in action. "Action is about living fully. Inaction is the way that we deny life. Inaction is sitting in front of the television every day for years because you are afraid to be alive and to take the risk of expressing what you are. Expressing what you are is taking action. You can have many great ideas in your head, but what makes the difference is the action. Without action upon an idea, there will be no manifestation, no results, and no reward." (p.82)

  I could really relate to the mirror analogy and the concept that perception is the way that people see light (truth & spirit) through their own smoky mirror.

  The first agreement was probably the most powerful for me. I never conceived of how much power (energy) that words have. The story of the little girl who stopped singing was especially touching. I recall many in the legal field and the power their words had on the lives of children. With one pompous, statement out of wrongful use of power, I saw so many children further abused by Judges. Judges who were so cloaked in either laziness or narcissistic power and promoting a corrupted buddy system, they can't see the truth or protect the innocents who have no representation. Further, they knew there is rarely any retribution because few people can afford an appeal. I reflected on how many unkind words had drastically changed my life. I also reflected on how one, "I love you mommy", and a hug from your baby girls can make even the worst year worth living.

  "Being impeccable with your word is the correct use of energy; it means to use your energy in the direction of love and truth for yourself." (pg 32) I would also add "for yourself . . . and others." This is a powerful concept about using free will to make correct choices that lead one closer to God. This is one of the main premises in NDERF’s talk at the IANDS conference when talking about soulmates and relationships.

  The second agreement is very close to the Buddhism concept of non-attachment. Don't take anything personally. (I’m still struggling with this concept, so any Buddhists who can comment on my perceptions regarding non-attachment would be most helpful) I like the concept that there can be no fear if you don't take anything someone says as personal.

  However, I like to take love personally. From my perspective, In order to live, you have to feel. Without feeling emotions, you wouldn't be able to feel or understand love. I think perhaps Ruiz needed to emphasize that he was talking of the negative emotions. While this is good advice for most people, the more you understand, the more you can refine the concept. I think that adversity and negative emotions can bring about some of the most powerful reformations and social change. Many times, change happens because the emotions provide the motivation behind the movement. It is not necessarily a bad thing to be angry or use that energy in a constructive manner. I think that many times the science of non-attachment or not taking things personally has a leads to passivism. Passivism or beliefs resulting in passivism, in my opinion, can be another form of evil because people tend to ignore problems in society and their own lives - rather than try to change them.

  Don't make assumptions. This is where the book starts to get a bit contradictory. I find the concept of not making assumptions at odds with the concept on page 58, where he talks about paying attention to someone's actions that don't match their words. While I agree it is healthy not to take someone's lies personally, I also think that there are some people you can't clarify lies with. They may not even realize they live in a world based on lies. Many times, I think our preconceived notions (assumptions) may be a behavioral shorthand that keeps us safe. I missed the distinction between a gut feeling and an assumption. Both can turn out to be wrong - but initially, I don't think you should ignore them. It would seem more of a distinction to say that a misunderstanding is one of those shades of gray. If the reality is wrong, then the core assumption needs to be changed. Generally, a good easy rule to remember and follow is to not make assumptions. However, sometimes, it is not only necessary, but it is a key process by which we can quickly gauge our outside world.

  Do your best at everything. I espouse the 4th agreement in just about everything I do, and whole-heartedly endorse this concept. This was a wonderful chapter until the last paragraph. It is silly for a person to not be concerned about the future. It's called goal-planning. While living in the present is truly living, I would think that one would look towards the future to achieve specific ideals. For example, one may wish to invest in stocks for financial security in old age.

  The last part of the book is inspirational and thought provoking. Particularly intriguing is the inference on pg 113 that a healthy mind is outside normal limits. I also liked when Ruiz talks of forgiveness, which is not defined in the traditional religious sense. Rather it is used more like remaining impeccable in your words. His description of forgiveness is one that I am finding the most empowering when working with blocked emotions. It is to allow the emotions to flow and ebb, without obstruction, and without judgment. If something needs to change, then do your best to change it. Don't take it personally, and don't assume that you personally are the cause of the negative actions. Again, The Four Agreements is a wonderful book with great concepts! (I think I'll forgive myself and eat another bowl of ice cream to feel alive and celebrate such a book! :)
   

Kommentera

Logga in eller bli medlem för att kommentera. Som medlem kan du även:

 • Posta eget innehåll
 • Pusha länkar och påverka vad som är hett
 • Bli vän med andra medlemmar och se deras aktivitet

Att bli medlem är helt gratis och tar bara några sekunder. Välkommen!

Miljardärer.se - Allt om miljardärer

miljardärer.se - 28 mar 2010 av pontusekenberg i tjäna pengar online, livsstil, samhälle m fl

Lista på världens rikaste människor just nu, vilka svenskar som är miljardärer, historiens rikaste personer m.m. Även information om olika typer av miljardärer, hur de bl... Läs mer »

29 Pusha

Sveriges bästa skolor - ranking

affarsvarlden.se - 6 apr 2010 av rannug i personligt, kultur, samhälle m fl

Den oberoende akademikergruppen Urank har redovisat sin senaste högskole- och universitetsranking för 2009.

6 Pusha

Hamster bor i en (I Mac)

youtube.com - 31 okt 2010 av isildur1 i youtube, humor, bilder m fl

väldigt fint hus för en hamster ...den ser ut att trivas =)

33 Pusha

Pippi Långstrump på Googles hemsida

p.iqs.me - 26 nov 2010 av muki i samhälle, personligt, kultur m fl

Pippi Långstrump fyller 65 och är på google hemsida

31 Pusha

De sjoveste oplevelser I Danmark

sjove-oplevelser.dk - 28 nov 2017 av Sjove-oplevelse i samhälle, livsstil, humor m fl

Find de sjoveste oplevelser i Danmark som du kan dele med din familie eller venner.

15 Pusha

Så mycket kostar din röst

di.se - 23 nov 2009 av moin i livsstil, personligt, samhälle m fl

Partierna satsar omkring 220 miljoner kronor på kampanjer inför nästa års riksdagsval. Centern räknar med de dyraste rösterna, miljöpartiet med de billigaste.

25 Pusha

Meteoriten såldes för 7 miljoner !

monica.myshowroom.se - 1 maj 2010 av Moniza i tv-serie, forskning, tv m fl

5 meteorit nedslag på jorden per år !! I New York hölls en Rymdstens aktion !

27 Pusha

Kid vs Kat på Disney XD

youtube.com - 5 jul 2010 av ncano i humor, disney xd, disney m fl

Häng med Coop Burtonburger och Herr katt på deras galna upptåg i Kid vs Kat på Disney XD!

13 Pusha

Extrema resultat av riksdagsvalet

lista.se - 27 aug 2010 av Kwasbeb i humor, rödgröna, opposition m fl

Här kommer domedagsföreställningar om vad som skulle kunna hända om riksdagspartierna fick fnatt när de hamnat i bestämmandeposition.

24 Pusha

Låt vargen leva!!!!!!!!!

monicanow.com - 15 jan 2011 av Moniza i eu, varg, husdjur m fl

Sverige riskerar att hamna inför EU:s domstol för att man tillåtit vargjakt när den egentligen skulle fridlysas!!

24 Pusha

Pusha körs i molnet hos ipeer

Vad är Pusha?

En sajt där medlemmarna bestämmer innehållet genom att posta och pusha (rösta på) länkar.

Bli medlem eller läs mer.

Roligt innehåll på andra sajter